När företaget överstiger två av tre värden måste de anlita en revisor.

  • Fler än 3 anställda
  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

Det här kallas för revisionsplikt. De företag som inte har krav på att anlita en revisor bör ändå fundera på om det behövs. Flera fördelar finns att ta del av genom att anlita en revisor.

Det här innebär revision

En revision görs årligen och den utförs av en revisor. Den ska utföras enligt god revisionssed och enligt de tre grundpelarna: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Med hjälp av redovisningen samt andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om ekonomin är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Det ingår även i arbetet att kontrollera om det finns fungerande interna kontroller. Sedan avslutas hela revisionsarbetet med en revisionsberättelse.

I revisionsberättelsen framgår det vad revisorn har granskat och ger förslag till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. En revisionsberättelse ska bland annat innehålla uttalande om fastställande av balansräkning och även resultaträkning. Det ska även framgå om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Fördelar med revision och revisionsberättelse

Ett företag som har en revisionsberättelse kan ta del av många fördelar. Främst av allt får bolaget en kvalitetsstämpel som gör att externa intressenter kan känna sig trygga med hur bolaget sköts. Det i sin tur kan leda till en tryggare tillvaro med mer affärer och bättre villkor.

Revisorn har även mycket kunskap att ta del av. Vissa har till och med branschkunskap och inriktar sig inom specifika branscher. De vet vilka regler och lagar som gäller för företaget och kan även dela med sig av goda råd. Man får direktkontakt med en person som är insatt i företaget och har erfarenhet från andra företag. En revisor är däremot förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.