Revisorer utför revisioner på företag. Revision innebär att ett företags redovisning samt verksamhet granskas, sedan sammanfattas det i en så kallad revisionsberättelse. Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget samt externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter. Ofta talas revisorn om som länken mellan kunden och kundens intressenter. Titeln revisor är egentligen inte skyddad vilket innebär att vem som helst kan kalla sig det.

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor, men det är endast revisorer som fått tillstånd av Revisorsnämnden som får utföra revision. Detta gäller godkända revisorer, auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Titeln auktoriserad revisor lanserades för att hjälpa företag hitta de bästa kvalitetssäkrade revisorerna.

Auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad måste revisorn uppfylla en rad krav. De måste:

  • Utöva revisionsverksamhet yrkesmässigt
  • Vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
  • Varken vara i konkurs, ha näringsförbud eller vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde
  • Inneha studier på akademisk nivå inom bland annat redovisning, skatterätt, statistik och associationsrätt. Sammanlagt ska 180 poäng uppnås
  • Ha erfarenhet av arbete med revision i minst fem år

Utöver dessa krav måste revisorn även i övrigt vara redbar och lämplig. Revisorn måste även ansöka om examen hos Revisorsnämnden som ansvarar för auktorisation av revisorer samt för registrering av revisionsbolag.

Kvalitetskontroller av auktoriserade revisorer

En kvalitetskontroll görs vart femte år för att säkerställa att den auktoriserade revisorn håller en viss kvalitet i sitt arbete. Kvalitetssäkringen utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten en garanti för att kvalificerade revisorer håller en jämn och hög kvalitetsnivå i sitt arbete. Syftet är enkelt och det är att externa intressenter ska kunna förlita sig på revisorns arbete. Det är samtidigt ett stöd för dem i deras eget kvalitetsarbete.